Site logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Welkom op Tijja.nl!

Welkom op www.Tijja.nl (de “Website“) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden“) zijn met ingang van 27 maart 2022 van toepassing op ieder gebruik van de website Tijja.nl (de “Website“)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Tijja worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Tijja aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Tijja raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker“) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Tijja kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Door een Gebruiker of bedrijf kunnen op de Website diensten worden aangeboden. Een Item omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden diensten

 1. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 1. Minderjarigen

De diensten van Tijja zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 1. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een dienst plaatsen op de Website (“Diensten“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Diensten te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de database met diensten en gebruikers rust het databankrecht van Tijja. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Items op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Items herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar items op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Tijja is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Tijja daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Items op de Website te plaatsen.

 1. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Tijja. Uw reactie op een item en eventuele vervolgberichten worden via de servers van Tijja verzonden. Voor meer informatie klik hier.

Voor het melden van illegale en inbreuk makenhet items, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan Tijja-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo eerlijk en veilig mogelijk blijft. 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Tijja kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 1. Tijja kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Tijja of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Items of reacties; en/of
 2. Tijja kan een of meerdere Items van de Gebruiker verwijderen zonder verdere uitleg

Tijja kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Tijja binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

 1. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 1. Beperking aansprakelijkheid Tijja

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Tijja;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;

(v) wijzigingen in de diensten van Tijja of wijzigingen in of op de Website;

(vi) het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 150

 1. Wijzigingen van de diensten en de Website

Tijja kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 1. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Tijja heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

 1. Klachtenregeling

Mocht u toch een klacht hebben over Tijja? Klachten kunt u gratis indienen via de contactpagina. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van Tijja die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 1. Overige bepalingen

Tijja (“Tijja”) is een initiatief van Brandomedia. Brandomedia is gevestigd aan de Pretoriadreef 88 3564 BX te Utrecht. Brandomedia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78659965.

Tijja kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tijja zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Tijja gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Tijja zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Tijja (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Items) kunnen worden gericht aan Brandomedia, Pretoriadreef 88 3564 BX te Utrecht. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Tijja vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Tijja en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijnTevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Tijja zich op de bevoegdheid van de rechtbank Utrecht beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 1. Ervaringen

Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een dienst met wie zij hebben gecommuniceerd, veel interactie hebben gehad, beoordelen door middel van ‘Ervaringen’. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

Tijja heeft geen invloed op de beoordelingen via beoordelingen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

Een beoordeling:

 1. moet naar waarheid worden gedaan;
 2. moet betrekking hebben op de betreffende Dienst;
 3. moet betrekking hebben op het item waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
 4. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Dienst te schaden of anderszins misbruik te maken van Ervaringen.

II Regels voor het plaatsen van Items

 1. Tijja is een zoekplatform

Tijja is een platform waar een Dienst zijn Diensten kan plaatsen en een Gebruiker deze Items kan bekijken.

Tijja is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Dienst en een Gebruiker tot stand komt. Diensten en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een Item op de Website

2.1  Items die door een Dienst op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Item valt.

2.2 Het opmaken van een Item:

 1. In iedere Item voor producten mag maar één concrete dienst of locatie worden aangeboden.
 2. Elke titel en elke tekst van een Item dienen een omschrijving van het aangeboden dienst te bevatten.
 3. Titels en teksten van Items mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
 4. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Items op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Item tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke locaties of meerdere Items voor dezelfde locatie of dezelfde dienst te plaatsen.
 5. Indien een Item voor het einde van de initiële Itemperiode (of een verlenging van het itemperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Itemperiode een identieke Item of een Item voor dezelfde locatie of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van het item of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).
 6. Iedere Item dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst. 

2.3 Item-inhoud die niet is toegestaan:

 1. De titel en de tekst van het item mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de dienst dat die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
 2. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.
 3. Een Item mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 4. Het is niet toegestaan een Item te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een haram activiteit of dienst.
 5. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Item te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 6. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar Itemwebsites of naar Items die met name gericht zijn op het verwerken van Item-inkomsten door het genereren van kliks.
 7. Het is niet toegestaan om Items te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige diensten

Het is niet toegestaan diensten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.

Zowel Dienst als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op diensten. Diensten en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

 1. Het is niet toegestaan om een dienst in een Item op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een dienst aan te bieden dat

 

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij.

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

 1. In de titel en tekst van het item mag slechts de merknaam van de dienst of merknaam worden gebruikt dat in het item wordt aangeboden of gevraagd.
 2. In de titel of de tekst van het item mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in het item worden aangeboden is niet toegestaan.
 3. Het plaatsen van een Item

3.1. Mijn Tijja

Een Dienst plaatst zijn Item via de knop ‘Voeg item toe’ op de Website. Voordat een Dienst een Item kan plaatsen dient hij eerst in te loggen of een account aan te maken.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een Dienstnaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Items.

3.2. Totstandkoming Itemovereenkomst tussen Tijja en Dienst

 1. Nadat de Dienst heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Voeg item toe’ een Item aanmaken. Tijdens het aanmaken van het item kan de Dienst onder de knop ‘Bekijk Item’ een voorbeeld van het item zien. De Dienst kan het item naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats Item’ worden geklikt. Hiermee komt het itemovereenkomst (de “Itemovereenkomst”) tussen Tijja en de Dienst tot stand. 
 2. Tijja bewaart alle gegevens van iedere Itemovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van het item. Daarna zullen wij de gegevens van het itemovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van de contactoptie getoond op de Help en Info pagina kan de Dienst binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee het item is geplaatst en onder vermelding van het Itemnummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Item op de Website blijft staan

Items blijven tot ze zelf verwijderd worden op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.  

Indien het item wat wordt aangeboden, niet meer bestaat, dient het item te worden verwijderd. Bij verwijderen van het item eindigt het itemovereenkomst tussen u en Tijja, en is Tijja haar verplichtingen onder het itemovereenkomst volledig nagekomen.

 1. Wij geven geen garanties

4.1. Diensten en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Item op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van het item, de veiligheid of de rechtmatigheid van de producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Diensten om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Tijja geeft daarover geen garantie.

4.2. Tijja kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Diensten op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 1. Vrijwaring dienst Items en beperking aansprakelijkheid Tijja

5.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Tijja voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Item,

(ii) het gebruik van via de link naar een Website gekochte producten; en

(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Item en/of het geleverde product.

5.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Tijja zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7.

 1. Wijzigingen

10.1. Tijja kan de Website of delen daarvan, waaronder het itemduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. Tijja kan de prijzen van de eventuele betaalhet items te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Itemovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Dienst het recht deze Itemovereenkomst te beëindigen..

 1. Het Item kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Tijja kan het Item en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Item of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een Item verstrek je Tijja automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om het item en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of Itemdoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Item om het hun mogelijk te maken deze en andere Items te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) het item bevatten.

11.4. De opmaak van Items kunnen dusdanig gewijzigd worden dat het items toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Item. Tijja heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.